Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
free counter

 

Návody 3

Návod je přeložen googlem z angličtiny, takže nekvalitní, ale zkušené pletařky si snad poradí .-)
Knitted DROPS dog coat in "Karisma" with traditional Norwegian pattern. Pletené DROPS psí srst "Karisma" s tradiční norské vzorem.
" - Traditional for a four legged little fellow.." "- Tradiční pro čtyřnozí klouček .."
Size: XS - S - M Velikost: XS - S - M
The measures of the dog: Opatření psa:
Burst: approx 28/32 - 40/44 - 48/52 cm Burst: cca 28/32 - 40/44 - 48/52 cm
Back length: approx 24 - 32 - 40 cm Zpět délka: cca 24 - 32 - 40 cm
Examples of sizes of dogs: XS = Chihuahau, S = Bichon Frise, M = Cocker Spaniel Příklady velikostí psů: XS = Chihuahau, S = bišonek, M = kokršpaněl

Materials: DROPS Karisma from Garnstudio Materiály: DROPS Karisma z Garnstudio
50-100-150 g colour no. 50-100-150 g barva Sb. 18,red 18, červená
50 - 50-100 g colour no. 50 - 50-100 g barva Sb. 01, off white 01, bělavé

DROPS small circular needle size 3.5 mm (sock needle in smallest size) - or the size needed to obtain the correct knitting tension DROPS malé kruhové jehly 3,5 mm (sock jehlu v nejmenší velikosti) - nebo velikosti potřebné k získání správného pletení napětí

DROPS double pointed needle and small circular needle size 3mm. DROPS double ukázal jehly a malé kruhové jehly velikosti 3 mm.
Pletení Napětí:. 22 sts x 30 rows in stocking sts = 10 x 10 cm STS 22 x 30 řádků v osazení sts = 10 x 10 cm

Pattern: See diagrams M.1 til M.5. Vzor: Viz diagramy M.1 til M.5. The diagram are shown from the RS. Diagramu, jsou zobrazeny z RS.

Rib: * K2, P2*, repeat from *-* Žebra: * K2, P2 *, opakovat od *-*
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Coat: Srst:
Knit the coat round from the top and down. Pletený kabát kolo shora a dolů.
Cast on 52-72-92 sts with double pointed needle size 3 mm in Off white. Obsazení na 52-72-92 sts s dvojitým uvedl jehlou velikosti 3 mm v bílém Off. Knit in Rib for 6-8-10 cm (= neck). Pletenina v Rib pro 6-8-10 cm (= krk). Change to small circular needle size 3.5 mm (sock needle in the smallest size), knit 1 round in stocking sts at the same time inc. Změnit na malé kruhové jehly 3,5 mm (ponožku jehlu v nejmenší velikosti), pletené 1 kolo v osazení sts současně vč. 8-12-16 sts evenly distributed = 60-84-108 sts. 8-12-16 sts rovnoměrně rozložený = 60-84-108 sv.
Continue the pattern as follows: Pokračovat vzor takto:
Size XS: M.1, M.3 and M.5 Velikost XS: M.1, M.3 a M.5
Size S: M.1, M.2, M.3, M.4 and M.5 Velikost S: M.1, M.2, M.3, M.4 a M.5
Size M: M.1, M.2 2 times, M.3, M.4 and M.5 2 times. Velikost M: M.1, M.2 2 krát, M.3, M.4 a M.5 2 krát.
At the same time when the piece measures 10-14-18 cm split the piece for the forelegs as follows: Cast off 1 st, put 11-11-23 sts on a thread or a stitch holder (= underneath the stomach), cast off 1 st, and continue the pattern knitting back and forth on needle over the remaining 47-71-83 m (= back piece). Ve stejné době, kdy opatření kus 10-14-18 cm rozdělit kus přední nohy takto: Cast off 1., dal 11-11-23 sts na niti nebo steh držitele (= pod žaludek), obsazení off 1. a pokračovat vzor pletení tam a zpět na jehlu po zbývající 47-71-83 m (= zadní část).
When the piece measures a total of 16-22-28 cm (the opening measures approx. 6-8-10 cm) put sts on a thread or a stitch holder. Když kus opatření celkem 16-22-28 cm (otevření opatření cca. 6-8-10 cm) dát sts na niti nebo steh držitele.
Put the sts from underneath the stomach back on needle and knit in pattern as for as long as the back piece. Dejte sts zespodu žaludku zpět na jehlu a plést do modelu jako tak dlouho, jak zadní část.
Put all sts back on the same needle and cast on 1 new st each side in between the top and the bottom piece (back and underneath the stomach) = 60-84-108 sts. Dal všechny sts zpět na stejné jehly a obsazení na 1 nová ulice každé straně mezi horní a dolní část (záda a pod žaludkem) = 60-84-108 sv. Finish the pattern, and continue with red until finish. Dokončit vzoru, s červenou a pokračovat až do konce. When the piece measures 19-27-35 cm cast off 9-13-17 sts mid underneath the stomach. Když kus opatření 19-27-35 cm odvrhnout 9-13-17 sts polovině pod žaludek. Then complete the work knitting back and forth on needle - at the same time cast off each side on every other row : 2 sts 1-2-3 times, 1 st 8-9-10 times, 2 sts 1-2-3 times and 3 sts 1 time = 21-31-41 sts left. Poté dokončit práce pletení tam a zpět na jehle - současně zavrhnout každé straně na každý druhý řádek: 2 krát STS 1-2-3, 1 st 8-9-10 časy, 2. STS 1-2-3 krát a 3 sts 1 time = 21-31-41 STS vlevo. The work measures approx. Rozměrů cca. 27-37-47 cm. 27-37-47 cm.

Assembly: Put the remaining sts on a small circular needle size 3 mm and in addition pick up sts around the casting off edge so the total number of sts = approx. Sestava: Dejte zbývající sts na malé kruhové jehlu velikosti 3 mm a navíc vyzvednout sts kolem odlitek z okraje, takže celkový počet sts = cca. 84-108-140 m. 84-108-140 m. Knit Rib for 2½ -3-3 cm,cast off loosely. Pletenina žebro pro 2 ½ -3-3 cm, zbavit se volně.

Leg: Pick up approx 36-44-52 sts with double pointed needle size 3mm and red, around 1 of the openings of the leg. Noha: Seberte cca 36-44-52 sts s dvojitým uvedl 3mm jehly a červené, asi 1 otvory nohy. Knit in Rib for 3-4-6 cm, cast off loosely with K over K and P over P. Repeat for the other opening. Pletenina v Rib pro 3-4-6 cm, odhodit se volně přes K K a P přes S. opakujte pro další otevření.